Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického systému

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia

1.      Predávajúci je obchodnou spoločnosťou, ktorej jedným z profilových predmetov činnosti je kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) ako aj iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod).

2.      Predávajúci je zároveň prevádzkovateľom internetového obchodu, ktorý je prevádzkovaný na doméne www.narva-slovakia.sk  (ďalej len „internetový obchod“).

3.      Označenie predávajúceho je:

obchodné meno: NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o.    

IČO: 31642454

IČ DPH: SK2020477085             

miesto podnikania:  Jesenského 1054/44, 960 03  ZVOLEN              

 

4.      Kupujúci je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejavila vôľu vstúpiť do obchodno-záväzkového vzťahu s predávajúcim s tým, že práva a povinnosti zmluvných strán pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu sa budú riadiť obsahom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho (ďalej len „VOP“).

5.      VOP platia pre nákup v internetovom obchode  prevádzkovanom predávajúcim.

6.      VOP bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ alebo podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom. Spotrebiteľom sa rozumie každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej, obchodnej činnosti, zamestnania alebo povolania (t.j. osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby len pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti). Spotrebiteľskou zmluvou sa rozumie každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ (Branislav Kolény - Stolárstvo KB) so spotrebiteľom.

7.      VOP sú súčasťou každej uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP, zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru“). Ak je zmluvnou stranou podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy neupravené týmito VOP zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom (ďalej len „Obchodný zákonník“), všetky zákony v znení ich neskorších predpisov.

8.      Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ (resp. podnikateľský subjekt, ktorý nie je spotrebiteľom), je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania, resp. obchodovania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi VOP v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a Obchodným zákonníkom.

9.      Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke v platnom prehľade internetového obchodu.

10.   Orgánom dozoru je:

     Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj

     odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

     so sídlom Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1

     tel. č.: 048/412 49 69-71

     fax č.: 048/4124 69

 

Článok 2

Objednávanie tovaru

1.      Kupujúci je oprávnený vykonať objednávku tovaru, ktorý sa nachádza v ponuke internetového obchodu prostredníctvom nákupného košíka. Aktuálnou ponukou tovaru vrátane ceny je predávajúci viazaný.

2.      Kupujúci vykoná objednávku výberom tovaru (určeného čo do množstva a druhu) a následným riadnym vyplnením objednávkového formulára, ktorý elektronicky odošle predávajúcemu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí.

3.      Odoslaním objednávkového formulára predávajúcemu, kupujúci prejavuje súhlas s týmito VOP a potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru. Po odoslaní objednávky kupujúcim, mu obratom príde automaticky generované oznámenie o prijatí/doručení objednávky, ktoré však nie je právne záväzné do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim podľa nasl. odseku.

4.      Predávajúci je oprávnený vykonať potrebné úkony za účelom overenia pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov uvedených v objednávkovom formulári. Ak nevzniknú žiadne pochybnosti o pravdivosti, správnosti a úplnosti údajov, predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí objednávku tým, že kupujúcemu prostredníctvom e-mailu uvedeného kupujúcim v jeho objednávke, odošle oznámenie o potvrdení objednávky. Odoslaním oznámenia o potvrdení objednávky kupujúcemu vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim kúpna zmluva.

5.      V prípade, ak kupujúcemu nebude doručené oznámenie o potvrdení objednávky, považuje sa elektronická objednávka kupujúceho za vyplnenú nesprávne a predávajúci ju neakceptuje a teda nie je ňou viazaný.

   

Článok 3

Stornovanie objednávky

 

1.      Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom v nasledovných prípadoch:

·      do 24 hodín od odoslania objednávky (aj bez udania dôvodu) v každom prípade,

·      po uplynutí 24 hodín od odoslania objednávky (aj bez udania dôvodu) - najneskôr do momentu kým nebola objednávka potvrdená zo strany predávajúceho (rozhodujúcim momentom je čas odoslania oznámenia o potvrdení objednávky predávajúcim),

·      v prípade, že nebola dodržaná publikovaná cena výrobku a/alebo nebola dodržaná dodacia lehota podľa Článku 5 ods. 1 VOP (s uvedením dôvodu stornovania).

2.      V prípade, že kupujúci stornuje už potvrdenú objednávku podľa ods. 1 písm. c) tohto článku, je povinný uhradiť predávajúcemu všetky ním preukázateľne účelne vynaložené náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade, ak kupujúci stornuje objednávku už po odoslaní objednaného tovaru predávajúcim a predávajúcemu vznikli náklady na dopravu tovaru.

3.      Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru, ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať objednaný tovar kupujúcemu v určenej lehote dodania, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Predávajúci má tiež právo stornovať objednávku aj v prípade, ak kupujúci neodpovedá na e-mail, alebo ho predávajúci nemôže telefonicky zastihnúť, po dobu viac ako troch pracovných dní za sebou. Ustanovenie Článku 4 ods. 7 týchto VOP tým nie je dotknuté.

 

Článok 4

Platobné podmienky

 

1.      Ceny tovarov, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu sú uvedené v mene Euro, v cene tovaru je zahrnutý recyklačný poplatok, ak je zákonným ustanovením požadovaný, v cene nie sú zahrnuté náklady na prepravu/dodanie tovaru, ak nie je uvedené inak.

2.      Kupujúci si môže tovar prísť vyzdvihnúť aj osobne, a to na mieste určenom predávajúcim v oznámení o potvrdení objednávky, v takom prípade kupujúci poštovné, resp. náklady na dopravu tovaru neplatí, alebo mu môže byť tovar odoslaný na dobierku, pričom výber jednej z možností kupujúci vykoná riadnym vyplnením objednávkového formulára.

3.      V prípade, že tovar bude odosielaný na dobierku je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu za tovar kúpnu cenu, vrátane nákladov za prepravu/dodanie a to pri prevzatí tovaru.

4.      Príslušný daňový doklad o zaplatení (faktúra) je súčasťou dodávky tovaru.

5.      Náklady na prepravu/dodanie tovaru platí kupujúci, a to v sume, ktorej výška závisy od váhy tovaru. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu v Slovenskej republike prostredníctvom kuriérskej prepravnej spoločnosti GLS. V prípade odosielanie veľkých paletových zásielok je preprava zabezpečená prepravnou spoločnosťou Schenker alebo Geiss podľa dostupnosť služby. Zahraničné zásielky sú odosielanie prostredníctvom spoločnosť GLS, alebo podľa dohody v závislosti od krajiny doručenia. Prepravné náklady sa stanovia pri potvrdení objednávky. Zvyčajne sa pohybujú vo výške od 4 do 15 Eur. Pri objednávke nad 100 Eur je poštovné zdarma.

6.      Obchodné podmienky a náklady na prepravu/dodanie tovaru mimo SR, do členských štátov EÚ, zašle predávajúci kupujúcemu na základe jeho žiadosti prostredníctvom e-mailu.

7.      Predávajúci je kedykoľvek, aj bez udania dôvodu oprávnený odoprieť dodať objednaný tovar kupujúcemu a to až do momentu úplného zaplatenia celej kúpnej ceny.

8.      V prípade, ak celá kúpna cena nebude zaplatená riadne a včas, má predávajúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknutý nárok predávajúceho na úhradu nákladov špecifikovaných v Článku 3 ods. 2 VOP a ani nárok predávajúceho na náhradu škody.

 

Článok 5

Dodacie podmienky

 

1.      Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v mieste, ktoré určuje kúpna zmluva, a to v lehote uvedenej v oznámení o potvrdení objednávky. Pokiaľ dodacia lehota nebude v potvrdení objednávky uvedená, tak vždy najneskôr do 30 dní od odoslania oznámenia o potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. Túto max. dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje.

2.      V prípade, ak nejde o osobný odber tovaru kupujúcim, predávajúci odošle tovar kupujúcemu v dostatočnom predstihu, aby bola lehota dodania tovaru dohodnutá podľa predchádzajúceho odseku dodržaná. V prípade, ak tovar z akéhokoľvek dôvodu v uvedenej lehote nie je možné odoslať, upovedomí o tom predávajúci kupujúceho najneskôr v oznámení o potvrdení objednávky, s čím kupujúci súhlasí. Lehotou uvedenou v oznámení o potvrdení objednávky je predávajúci viazaný.

3.      Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať tovar kupujúcemu tým, že ho odošle prostredníctvom pošty, alebo kuriéra kupujúcemu, alebo ho odovzdá prvému prepravcovi na prepravu tovaru kupujúcemu.

4.      Pri doručení zásielky kuriérom je kupujúci povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie a úplnosť. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

5.      Kupujúci je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému/objednanému tovaru. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému/objednanému tovaru, alebo je tovar mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje ods. 4), je kupujúci túto skutočnosť bezodkladne oznámiť do dvoch pracovných dní od prevzatia tovaru, inak dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Kupujúci je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

6.      Kupujúci je informovaný zo strany predávajúceho o odoslaní tovaru v deň jeho odoslania. Kupujúci je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie tovaru, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný aspoň na telefónnom čísle určenom pre doručenie, alebo prítomný na adrese doručenia. Pokiaľ túto povinnosť nie je možné splniť, je kupujúci bezodkladne povinný informovať predávajúceho a dohodnúť sa s ním na náhradnom termíne doručenia, alebo určiť náhradnú poverenú osobu, ktorá povinnosť prevzatia tovaru splní za pôvodného príjemcu zásielky.

 

 

Článok 6

Osobitné ustanovenia

 

 

1.      Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru, a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

a)  tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo ak sa

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, alebo ak sa

c)  tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

2.      Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa ods. 1 tohto Článku, tovar rozbaliť a odskúšať, a to spôsobom, ktorý je obvyklý pri nákupe v klasickom kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru, nemá však právo začať tovar používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (tovar použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na jeho odskúšanie vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Poškodenie obalu a tovaru samotného bude predávajúcim akceptované výhradne v rozsahu, v akom mu (poškodeniu) pri primeranom odskúšaní tovaru v zmysle tohto ustanovenia týchto VOP nebolo možné zabrániť, t.j. také ktoré nepresahuje rámec zaobchádzania s tovarom, potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

3.      Odstúpením kupujúceho od kúpnej zmluvy uskutočneným v súlade s týmito VOP a prísl. zákonmi, sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať dodaný tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, cenu zaplatenú kupujúcim za tovar, vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, a to bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci len v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady, nie je predávajúci povinný kupujúcemu vrátiť skôr ako mu je doručený/vrátený tovar, alebo nie skôr ako mu zákazník hodnoverne preukáže, že predávajúcemu zaslal tovar späť.

4.      Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu (alebo osobe poverenej predávajúcim), a to bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má vady, ktoré spotrebiteľ nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar však musí byť vždy zachovaná.

5.      Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu predávajúceho uvedenú v Článku 1 ods. 3 VOP. Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí Prílohu č. 1 týchto VOP. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, a spôsob, akým má predávajúci vrátiť sumu uhradenú za vracaný tovar - číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom, vrátane celej dokumentácie, návodu, dokladu o zaplatení, a pod. a v originálnom/pôvodnom obale. 

6.      V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je kupujúcim vôbec použitý a nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale (v ktorom bol dodaný), a nie je (tovar a jeho obal) poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú celú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. Rovnaký postup platí aj v prípade, že tovar síce bol kupujúcim rozbalený a použitý, avšak nie sú na ňom viditeľné žiadne stopy používania (nad rámec vykonania nevyhnutného odskúšania v zmysle ods. 2 tohto Článku), nemá žiadne vady a po skompletizovaní tovaru, jeho obalu a príslušenstva je možné tovar opätovne predať ako nový.

7.      V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý bol použitý a je poškodený a/alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky, zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške zápožičného podľa platného cenníka služieb predávajúceho za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu, bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

 

Článok 7

Reklamačné podmienky

 

1.      Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Vyhlásením v záručnom liste (ak je vydaný) vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom a týmito VOP, pričom podmienky a rozsah takej záruky určí v tomto záručnom liste. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, mechanické poškodenie tovaru a pod. V prípade reklamácie predávajúci nezodpovedá za príp. stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v reklamovanom tovare. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

2.      Záručný list (v prípade jeho vydania) obsahuje označenie predávajúceho (obchodné meno predávajúceho, jeho sídlo alebo miesto podnikania, IČO), obsah záruky, jej rozsah a podmienky, dĺžku záručnej doby vzťahujúcej sa na konkrétny tovar a údaje potrebné na uplatnenie záruky. Ak záručný list neobsahuje všetky náležitosti (alebo ak nebol dodaný spolu s tovarom), nespôsobuje to neplatnosť záruky.

3.      Kupujúci môže uplatniť reklamáciu v sídle predávajúceho u určenej osoby, ktorá je povinná reklamáciu vybaviť. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom môže uplatniť reklamáciu tovaru prostredníctvom reklamačného formulára, ktorý tvorí Prílohu č. 2 týchto VOP.

4.      Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach podľa všeobecného predpisu; na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

5.      Pri predkladaní tovaru na záručnú opravu musia byť splnené nasledovné podmienky zo strany kupujúceho:

a)   je predložený originálny záručný list (pokiaľ bol dodaný spolu s tovarom),

b)  je predložený doklad o zaplatení,

c)   tovar spĺňa všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste,

d)  kupujúci podrobne uvedie aké vady má tovar. 

6.      Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu-spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7.      Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Článok 8

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody na tovare

 

1.      Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny.

2.      Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dodaním tovaru.

 

Článok 9

Spätný odber elektrospotrebičov

 

1.      Použité elektrozariadenie - výbojkové svetelné zdroje, LED zdroje a svietidlá je možné odovzdať v sídle firmy, alebo na odberných miestach nášho partnera pre zber a spracovanie elektroodpadu. Konktrétne zberné miesta nájdete na adrese www.naturelektro.sk

 

Článok 10

Ochrana osobných údajov spotrebiteľa

 

1.      IS (informačný systém) internetového obchodu www.narva-slovakia.sk je riadne oznámený na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, pod identifikačným číslom, ktoré bude zo strany Úradu pridelené v najbližšom období.

2.      Kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a platnú e-mailovú adresu. V prípade, že je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla, prípadne miesta podnikania, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, čísla telefónu a platnej e-mailovej adresy.

3.      Kupujúci týmto potvrdzuje, že si je vedomý svojich práv ako dotknutej osoby pri spracúvaní jeho osobných údajov predávajúcim v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“), najmä práva písomne žiadať informácie týkajúce sa povahy, rozsahu a ostatných podmienok spracúvania osobných údajov, práva nesúhlasiť s konaním predávajúceho súvisiacim so spracúvaním jeho osobných údajov a v prípade podozrenia na neoprávnené spracúvanie osobných údajov práva podať oznámenie na Úrad na ochranu osobných údajov SR.

4.      Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci v manuálnej i automatizovanej forme spracovával a uschovával jeho osobné údaje v rozsahu uvedenom v objednávke zaslanej predávajúcemu, resp. ako budú následne kupujúcim predávajúcemu podľa potreby doplnené a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to vždy za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

5.      Prevádzkovateľ internetového obchodu sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy na základe týchto VOP určených predávajúcim. Kupujúci po odoslaní objednávky, môže v prípade vyjadrenia súhlasu dostávať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Kupujúci môže takéto zasielanie kedykoľvek písomne odvolať.

6.      Kupujúci vyjadrením súhlasu s VOP udeľuje predávajúcemu právo poskytnúť nevyhnutné minimum jeho osobných údajov (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail) tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim, pričom okruhom takých tretích strán podľa povahy dohodnutých podmienok je ktorýkoľvek alebo viacerí z nasledujúcich: prepravca, dodávateľ, splátková spoločnosť, servis, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je však nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.

7.      Spracovávané údaje nebudú bez písomného súhlasu kupujúceho zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté inej tretej strane, ak v týchto VOP nie je stanovené inak.

 

Článok 11

Záverečné ustanovenia

 

1.     Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z VOP, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené vis maior - „vyššou mocou“, alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehôt pri plnení svojich záväzkov.

2.     Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. VOP nadobúdajú platnosť dňom ich sprístupnenia na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

3.     VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu už odoslaním elektronickej objednávky podľa Článku 2 ods. 3 VOP.

4.     VOP platné od 01.06.2017

Kategórie

Výrobcovia

Zľavy  [viac]